Nieuwsbrief Classicale K&I Werkgroep Overijssel-Flevoland

Beste ontvanger van onze nieuwsbrief!

We volgen nauwgezet de ontwikkelingen van het corona virus om onze werkzaamheden erop af te stemmen. Dat is lastig genoeg. Al onze plannen lanceren we dus ‘sub conditione coroni’ en hopen dat we ze niet op het laatste moment hoeven afzeggen. Bij de voorbereidingen voor een nieuwe conferentie in Hellendoorn, de vierde alweer, antwoordde een referent: “Mooi dat er ook in deze tijd van onzekerheid nog plannen worden gemaakt voor conferenties!”. Zo is dat. Maar of we de plannen ook kunnen uitvoeren?  We hopen het en gaan er vooralsnog maar gewoon vanuit.

Israëlzondag 2020

Het virus daagde ons uit om creatief met de dingen om te gaan. Dat de Protestantse Kerk ook dit jaar op de eerste zondag van oktober weer haar Israëlzondag zou vieren stond vast, maar de voorbereiding ervan gaat anders dan voorgaande jaren. We zijn blij dat de collega’s Bart Gijsbertsen en Bart Trouwborst ook dit keer hun medewerking verlenen, en ons wegwijs willen maken in het bijbelboek Deuteronomium, met name in hoofdstuk 30, 11-20.  Want dat gedeelte wordt in de synagoge gelezen op de sjabbat voorafgaand aan de Israëlzondag en is door de opstellers van de Handreiking (uit Utrecht: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nieuwe-handreiking-israelzondag-kies-voor-het-leven/) gekozen als lezing voor de 3e Zondag van de Herfst (Israëlzondag). Wie wil kan de bijeenkomst fysiek bijwonen (tot maximum 12 deelnemers, aanmelden verplicht: adehoop11@hetnet.nl Maar je kunt de bijeenkomst ook van achter je bureau volgen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1301-Protestante-Gemeente-Lemele.

 Al waren onze monden vol van zang

Het werk omtrent de tentoonstelling ‘Al waren onze monden vol van zang’ – twaalf fotomontages uit het blad Kerk & Israël Onderweg met Hebreeuwse poëzie, gaat gewoon door. Hoewel er momenteel geen nieuw aanvragen binnen komen. Toch blijven we deze tentoonstelling à € 50,- per maand aanbieden om het Kerk & Israël-werk in de kerkelijke gemeenten van Overijssel-Flevoland e.o. te stimuleren. Wij verzorgen dan bij u in de gemeente een avond waarin wij over ons werk komen vertellen. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met collega Jan Gerrit Zomer (ds.Zomer@hetnet.nl).

Internetproject ‘De Uitdaging’

Voorgaande keren schreven over het internetproject ‘De Uitdaging’, een leergang over Jezus, Paulus en de Joods-christelijke dialoog. Wij blijven dit project van harte aanbevelen! Zeker in dit tijdsgewricht dat we meer dan anders afhankelijk zijn van digitale cursussen. Het is klaar voor gebruik in uw gemeente. Je kunt vinden op https://www.joods-christelijke-dialoog.nl/deuitdaging/ 

Een vierde Conferentie Hellendoorn?

Voorjaar 2021 hopen we weer een dagconferentie te kunnen houden in Hellendoorn. We hebben contact met Henk Scholder (projectleider Tenachon) van de Stichting Pardes en onderzoeken de mogelijkheid om samen de vierde Hellendoorn Conferentie te organiseren. We sluiten dan aan bij een thema waaraan de Stichting momenteel werkt t.b.v. één van de komende uitgaven van het tijdschrift ‘Tenachon. Tora in de westerse cultuur’. Het zou zomaar kunnen zijn dat het thema alles te maken heeft met de huidige corona-crisis. Als mogelijke data voor het houden van de conferentie worden de maandagen 22 maart of 12 april genoemd, maar de definitieve datum staat dus nog niet vast. Zodra er meer bekend is laten we het u weten.

Doorstart Pastores Leerhuis Wierden 

‘Wegens succes verlengd’, zal ik maar zeggen. Met ruim twintig deelnemers draaide de afgelopen anderhalf jaar het Pastores Leerhuis o.l.v. collega Bart Trouwborst. We prepareerden ons thuis aan de hand van het boek ‘Mijn liefde voor de profeten’, een bundel opstellen van Elie Wiesel met portretten en verhalen uit bijbel en midrasj. Op de bijeenkomsten maakte Bart ons wegwijs in de Hebreeuwse bijbelteksten van de profeten en hun Talmoedisch commentaar. Helaas konden de laatste twee bijeenkomsten in het voorjaar van 2020 niet doorgaan vanwege Covid-19. Maar we hopen op maandagmiddag 21 september (16.00 – 19.30 uur, inclusief lunch) toch weer te kunnen starten. Dhr. Bert Oude Engberink, voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente “Or-Chadasj” in Twente en voorganger in de Synagoge Haakbergen, gaat met ons in gesprek over de wondere wereld van de Talmoed. In twee volgende bijeenkomsten (26 oktober en 30 november) zal Jacob de Leeuwe ons vertellen over zijn ervaringen met het gigantische Project om de Talmoed in het Nederlands te vertalen, – lees verder

Met een vriendelijk groet,
Reinier Gosker (Voorzitter Classicale Kerk en Israël)

 Activiteiten in deze regio:

 De meeste kerken hebben op dit moment nog weinig zicht op wat er allemaal het komende seizoen mogelijk is. Van enkele hebben we een opgave gekregen over activiteiten in het kader van Kerk en Israël. Deze zijn niet direct om te bezoeken maar in deze tijd meer om inspiratie op te doen om in een komend seizoen zelf te organiseren. Wilt u meer weten over een activiteit neem dan, kort voor de datum, contact op met het genoemde adres of kijk op de website, misschien zijn er meer mogelijkheden dan we nu weten.

Enschede

De werkgroep K&I van de (voormalige) classis Enschede heeft het niet aangedurfd om een programma vast te stellen. Er liggen nog een aantal items in de kast:

  • Bijwonen Mauthausen herdenking in synagoge Enschede (omstreeks 13-09)
    Lezing Bettina van Steenis (huisarts Enschede) over “Sterke vrouwen in de Bijbel.” Bettina heeft een groot aantal schilderijen gemaakt van leidende vrouwen in de Bijbel en zij vertelt over deze vrouwen: haar lezing wordt begeleid door harp en cello en omlijst door zang. (jiddisch)
    Bezoek / rondleiding concentratiekamp Vught door drs. Noordijk. (zij doet dat op heel indrukwekkende wijze en met integere zorgvuldigheid)
    Lezing “De Christusgestalte in het werk van Chagall” door Ruud Bartlema in samenwerking met werkgroep Bezinning en Inspiratie PKN Losser
    Lezing Jeroen Krabbé over leven en werk van Marc Chagall

Het thema ANTISEMITISME blijft binnen onze werkgroep een belangrijk aandachtspunt en dit zal mogelijk worden uitgedrukt in het organiseren van een lezing.
Telefoon  : 0 5353 6969 4/ 06 53 50 5656
E- mail     : info@artsenpraktijkmeijer.nl

 Haaksbergen

Het najaarsseizoen van de synagoge zal in het teken staan van de levensfasen in de Joodse traditie.

22 oktober 2020            – het kind: over conceptie, geboorte, brit mila of zewet
bat en over bar en bat mitswa.
19 november 2020        – de volwassene: alles rondom huwelijk en scheiding.
3 december 2020          – ziekte en overlijden; begraven en rouw.

De bijeenkomsten worden gehouden in de synagoge, Ruisschenborgh 1 te Haaksbergen. De leeravonden beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Deelname kost € 5,= per avond. De prijs is inclusief enkele teksten en koffie/thee. De bijdrage komt geheel ten goede aan de Stichting Synagoge Haaksbergen. Docent is Bert Oude Engberink.U kunt ter plaatse uw entree betalen of uw bijdrage overmaken op
rek.nr. NL15 ABNA 059.11.11.306 t.n.v. Stg. Synagoge Haaksbergen, o.v.v. ‘Bijdrage Leerhuis.’
Voor meer informatie: d.daniels4@kpnplanet.nl of 0573 – 25 34 15
Zie ook de site www.ljgtwente.nl/leerhuis-haaksbergen

Zondag 8 november – Kristallnachtherdenking
Aanvang 19.00 uur met een avonddienst; daarna een spreekbeurt over een nog nader te bepalen onderwerp gerelateerd aan het onderwerp ‘Kristallnacht.’
Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel graag van tevoren telefonisch of per mail aanmelden.

Kampen

Voorlopig jaarplan 2020 commissie Kerk & Israël Protestantse Gemeente Kampen
15 oktober 2020       – ds. Bart Gijsbertsen; over zijn boek “Van zilveren sporen”,
een gang door het Synagogale jaar met een oor naar                                         de kerk

Ds. Bart Gijsbertsen is emeritus predikant binnen de PKN-kerken. Was predikant sinds 1994 in de wijkgemeente “Open Hof“ in Kampen. Voorzitter commissie Studie en bezinning van de gezamenlijke kerk en Israël organen van de SOW-kerken. 1994 – 1999 Redactielid blad “Kerk & Israël”.

19 november 2020   – ds. Hans v.d. Velden: Hoe ik als christen het liedboek van                                           Israël – de Psalmen – beleef

Ds. H. v.d. Velden is emeritus predikant van de Ned. Herv. Kerk. Hij stond jaren in IJsselmuiden/ Grafhorst. Hij was jaren bestuurslid van het C.I.S. In Ede en is lid van de commissie Kerk & Israël in Kampen, werkt mee in de thuisfront cie. van Albert Groothedde in Jeruzalem, die van uit Kampen is uitgezonden door het C.I.S.|
De avonden beginnen om 20.00 uur in w.s. de Lemkerzaal van de Broederkerk, of in de kerk zelf. Opgave vooraf is verplicht en kan per e-mail t.a.v. r.westendorp@home.nl of telefoon: 038 3311759

Overdinkel

 ANI LOMED IWRIT – Ik spreek Hebreeuws
Met deze opwekkende woorden voor ogen begon een groepje enthousiastelingen in Overdinkel e.o. zo’n zeven jaar geleden aan de cursus Bijbels Hebreeuws.
Op de dinsdagmorgen, eenmaal per veertien dagen: in hitte en kou, bij regen en zonneschijn, buigt de groep zich over alle grammaticale ins en outs van de Hebreeuwse taal. Zelfs de schrijfletters doen mee… en inderdaad het schrijft anders, het leest anders, het is ingewikkeld (vooral het werkwoord) en eigenlijk moet je er elke dag aan werken, maar ja het gewone leven gaat ook door… en dus blijven we herhalen.
Wat is nu de lol van al dat gezwoeg? Wat heb je er aan?
Je krijgt in ieder geval een ander zicht op de Schrift, want vertalen is interpreteren en o ja,  stáát er nou wat er stáát?
Boeiende gesprekken over Joodse vraagstukken en christelijke invalshoeken en hoe combineer je dat of niet? Wat gebeurde er na het vaststellen van TeNaCh en waarom weten wij als ‘mensen van de kerk’ daar zo weinig van?
Kortom: twee uurtjes per veertien dagen wordt er gewerkt, gepuzzeld en gediscussieerd over de leer en het leven en dus ook over onszelf.
We hopen in september de draad weer op te pakken (als het kan vanwege corona natuurlijk). Mocht u in uw omgeving de gelegenheid krijgen om aan een cursus Bijbels Hebreeuws mee te doen, kunnen ‘wij van Overdinkel’ alleen maar zeggen DOEN! Van harte aanbevolen!

Ds. Greet Nijmeijer (namens de groep van Overdinkel)

Wierden

Graag maken we jullie attent op Het Pastores-Leerhuis in onze classis Overijssel-Flevoland. Door de Corona-crisis moesten enkele bijeenkomsten uitvallen, maar we hopen na de vakantie, met in achtneming van de benodigde voorzorgmaatregelen, weer te beginnen. Op dit moment tellen we 20 deelnemers. Dat is al een mooie groep, maar geïnteresseerden zijn alsnog van harte welkom. En het is nu, na het zomerreces, een geschikt moment om in te haken. Aanmelden bij ds. Jan Gerrit Zomer ds.Zomer@hetnet.nl).

In de periode tot de jaarwisseling staan drie bijeenkomsten gepland: 21 september, 26 oktober en 30 november, dit in tegenstelling tot voorgaande berichten.

In deze drie bijeenkomsten ligt de nadruk op toegang tot de Talmoed vanuit de ontmoeting met het levende Jodendom. In de septemberbijeenkomst zal Bert Oude Engberink uit Lochem, o.a. voorganger van de synagoge in Haaksbergen een inleiding in de Talmoed verzorgen. Dat wordt een bijeenkomst aan het eind van de middag-begin van de avond, van 16.00 – 19.30 uur, omdat Bert overdag zijn werk heeft als onderwijzer. In de beide resterende bijeenkomsten zal Jacob de Leeuwe verschillende Schriftgedeelten met ons zal lezen en die zal voorzien van Talmoedische kanttekeningen (voor info zie: https://christelijknieuws.nl/news/9537/Jacob-de-Leeuwe-vertaalt-van-de-Talmoed-in-het-Nederlands) We hebben hem de vraag voorgelegd: “zou je ons willen leren hoe wij met jouw Talmoedvertaling moeten omgaan, zodat deze voor ons toegankelijk wordt?

In de periode ná de jaarwisseling beleggen we vier bijeenkomsten.  Ook dan gaan we uit van de laatste maandag van de maand, al is dat improviseren vanwege de krokusvakantie, de paasdatum in 202 en de meivakantie. Zo komen we uit op 25 jan, 15 maart (!), 19 april (!) en 31 mei. Drs. Dodo van Uden zal dan vanuit de Joodse traditie de Tien Woorden behandelen. Dodo van Uden. Zij is theologe, gespecialiseerd in het Oude Testament en het rabbijnse jodendom, en lid van de doopsgezinde commissie voor de verhouding joden-christenen.
De bijeenkomsten worden centraal gehouden, beginnen om 11.00 uur en bevatten ook een uitgebreide lunch. Plaats van samenkomst: de Geref. Kerk, Spoorstraat 5 (t/o het station) in Wierden; Uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer.

 Zuidwolde

Zonder het Eerste Testament heeft het Tweede geen wortels.
De werkgroep Kerk en Israël verzorgt twee leeravonden over de joodse wortels van het christendom. Wat betekent het precies wanneer we beweren dat we uit de joodse traditie willen leren? Leren we wat we nog niet wisten, of gaan we beter, dieper en breder verstaan wat we al wisten? Beide aspecten komen deze avonden aan de orde. Aan de hand van enkele teksten ontdekken we dat bepaalde voorstellingen die wij als christenen van de joden hebben gewoon verkeerd zijn. Het is dus dringend noodzakelijk om met alle kracht te werken aan een nieuw tijdperk van respect en aan een goede verstandhouding tussen christenen en joden. Gespreksleider: ds. Reinier Gosker
Woensdag 11 en 25 november 2020
locatie: Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149 Zuidwolde
kosten: 3 euro per avond.
Aanvang 20.00 uur.
Informatie en opgave: Dicky Rentier tel. 0528 373928 of dickyrentier@gmail.com

Nieuwsbrief september 2019