Nieuwsbrief Overijssel-Flevoland september 2022

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2022 VAN DE CLASSICALE KERK EN ISRAËL-WERKGROEP
OVERIJSSEL – FLEVOLAND

Beste lezer van onze Nieuwsbrief!

Of we de komende maanden alles kunnen doen wat we ons voorgenomen hebben, hangt af van de slagkracht waarmee de coronapandemie al dan niet terugkeert. Wij maakten een programma dat ervan uitgaat dat die slagkracht nul komma nul zal zijn. Mocht er desondanks iets van het programma niet door kunnen gaan vanwege de coronapandemie, dan schuiven we het programma op naar later.

We zijn trots op wat we het afgelopen halfjaar konden presenteren aan activiteiten. Dan denk ik aan een geslaagde Hellendoorn Conferentie (28 maart 2022) met Bas van den Berg (Pardes) en Frans Verkleij over het ecologisch debat in de joodse en christelijke traditie. Met bijna vijftig deelnemers – dat waren er méér dan verwacht zo vlak na de coronapandemie! – lukte het ons de draad van de Hellendoorn Conferenties weer op te pakken. Ook denk ik aan het Pastores Leerhuis in Wierden met Dodo van Uden. Vier maandagen lang deden we verkenningen in de rabbijnse literatuur aan de hand van de Tien Woorden. Daarnaast probeerden we aandacht te generen bij de werkgemeenschappen van predikanten & kerkelijk werkers én bij de ringen van plaatselijke gemeenten voor de PKN-brochure ‘Onopgeefbaar Verbonden – handreiking voor een kerkbreed gesprek over Kerk en Israël’ . De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit project niet op gang gekomen is. Des te groter de uitdaging om het alsnog voor elkaar te krijgen om zo’n kerkbreed gesprek in onze classis op gang te brengen. In verband met de aanstaande Israëlzondag doen wij daartoe een nieuwe poging, – zie elders in deze Nieuwsbrief.

Trots zijn we ook op het programma dat we kunnen aanbieden voor het komende halfjaar én voor het voorjaar van 2023. Allereerst is er de voorbereiding van de Israëlzondag op maandag 12 september a.s. waar de voorzitter van de landelijke Protestantse Raad voor Kerk en Israël de bovengenoemde PKN-brochure voor het voetlicht zal brengen. Begin oktober start een nieuwe leergang van het Pastores Leerhuis Wierden met als begeleider rabbijn Clary Rooda. In het voorjaar van 2023 neemt collega Bart Gijsbertsen de begeleiding van het Leerhuis over van rabbijn Rooda. En last but not least staat ook de vijfde Hellendoorn Conferentie in de grondverf. Het zal gaan over lastige teksten in het Johannes evangelie in relatie tot het uiteengaan van het rabbijnse jodendom en de christelijke kerk. Medewerking aan de conferentie is toegezegd door Prof. dr. Peter Tomson en door Prof. dr. Annette Merz. Maar daarover hoort je méér in de volgende Nieuwsbrief of staat t.z.t. te lezen op onze website www.kerkenisraelnoord.nl

Reinier Gosker (Voorzitter Classicale Kerk en Israël Werkgroep Overijssel-Flevoland)

 Ds. Gosker verzorgt ook enkele avonden buiten onze classis die zeer de moeite waard zijn. Meldt u wel even aan dan is er ook voor u een stoel en koffie

Hoogeveen 14 september
Persoonlijke Theologisch Ontwikkeling (voorheen TVG ) Hoogeveen
Thema: Kennismaking met het werk van Jonathan Sacks.
Tijd: woensdagavond 14/09, donderdagavond 13/10, woensdagenavonden  23/11, 18.01.2023, 22/02 en 22/03
Leiding: Jan Hendriks, email: hendriks.locht@planet.nl
Aanmelden: hendriks.locht@planet.nl

Assen 20 september
Theologie voor Gemeenteleden Assen. Opening cursusjaar. Lezing ds. Reinier Gosker
Thema: Onopgeefbaar verbonden. Nadenken over het gebruik van de term ‘joods-christelijke traditie’.
Tijd: 10.00 – 12.15 uur (zaal open vanaf 09.30 uur)
Locatie: Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen
Leiding: dhr. Chris Dees, email: chrisdees@home.nl
Aanmelden: belangstellenden zijn ook van harte welkom.

Voorbereiding Israëlzondag
Zondag 2 oktober aanstaande is het Israëlzondag. Dan staan we stil bij de onopgeefbare verbondenheid van Kerk en Israël. De Classicale Werkgroep Kerk en Israël Overijssel/Flevoland organiseert met het oog op deze zondag een voorbereidingsbijeenkomst.
De landelijke kerk biedt voor deze zondag materiaal aan. Dit jaar is gekozen om aan te sluiten bij het jaarthema ‘Aan tafel!’ – Van de maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding. Centraal staan Jesaja 25: 6-12 en Lucas 14: 12-24. De bijdragen over deze Schriftgedeelten en het thema zijn te vinden op de site van de PKN: https://protestantsekerk.nl/thema/kerk-israel/

Na het welkom nemen we kort o.l.v. ds. Leon Eigenhuis het materiaal dat vanuit de landelijke kerk wordt aangeboden, door. Daarna zoeken we de verdieping aan de hand van de brochure ‘Onopgeefbaar verbonden. Handreiking voor een kerkbreed gesprek over Kerk en Israël’. Ds. Koos Snaterse, voorzitter van de landelijke Protestantse Raad voor Kerk en Israël (PRKI) zal hierover een verhaal houden. Tenslotte gaan we vanuit het aangeboden materiaal o.l.v. ds. Remko Veldman in op de betekenis van de maaltijd in het algemeen.
De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw ‘De Schakel’ achter de Ichtuskerk in Lemele (Lemelerweg 72, 8148PD) op 12 september, van 13.30 tot 15.30 uur.
U kunt zich opgeven bij ds. Remko Veldman of ds. Leon Eigenhuis, beide leden van de Classicale Werkgroep Kerk en Israël Overijssel en Flevoland. Aan deze middag zijn geen kosten verbonden. Koffie en thee zijn gratis.
Het emailadres van ds. Remko Veldman is: ds.veldman@pg-oudavereestbalkbrug.nl
Het emailadres van ds. Leon Eigenhuis: mleigenhuis@gmail.com

Pastoresleerhuis Wierden
In het kader van het leerhuis Jodendom-Christendom biedt de Classicale Kerk en Israël Werkgroep Overijssel-Flevoland komend seizoen een nieuwe cursus aan. Het gaat om drie bijeenkomsten in het najaar en vier bijeenkomsten in het voorjaar. In de periode tot de jaarwisseling staan drie bijeenkomsten gepland: maandag 3 oktober, maandag 31 oktober en maandag 28 november. Wij zijn heel blij dat we rabbijn Clary Rooda bereid hebben gevonden om deze bijeenkomsten te leiden. Clary Rooda ontving in 2014 haar rabbinale bevoegdheid en schreef een scriptie over een ecologische benadering van de Joodse spijswetten. Eind maart van dit jaar verzorgde ze op de conferentie in Hellendoorn een goedbezochte workshop over dit onderwerp waarover de deelnemers na afloop enthousiast waren. Over de drie bijeenkomsten in het najaar schrijft ze het volgende:

Het rabbijnse denken kenmerkt zich door een eeuwenoude traditie van tekstinterpretatie, waarbij Torah en Tenach (de Hebreeuwse bijbel) het uitgangspunt zijn. Deze interpretatie en uitleg gaat door tot vandaag de dag. Dit najaar zullen we in het Leerhuis Wierden 3 bijeenkomsten hebben. Ik zal u aan de hand van teksten uit Torah meenemen in de rabbijnse denkwereld waarbij we zullen kijken naar hoe de oude rabbijnen aankeken tegen onderwerpen als duurzaamheid, dierenwelzijn en fair trade.

Het gaat dus over de bovengenoemde actuele onderwerpen (die aansluiten bij het jaarthema van de PKN ‘Aan Tafel’ en een inkijkje in de tekstuele traditie van het Jodendom en het rabbijnse denken.

In de periode ná de jaarwisseling beleggen we vier bijeenkomsten: maandag 23 januari, maandag 20 februari, maandag 27 maart en maandag 24 april. Deze bijeenkomsten staan o.l.v. Bart Gijsbertsen, emeritus predikant in de PKN uit Kampen. Hij is bekend van onder andere zijn drieluik

  • ‘Een heidense uitdaging; leven met de God van Israël (2015;2017;2022)’,
  • ‘Van zilveren sporen. Een gang door het synagogale jaar met een oor naar de kerk (2020)
  • ‘Luisteren bij maanlicht. Een gang door het kerkelijk jaar met een oor naar de synagoge (2019)’.

https://uitgeverijvanwarven.nl/product/drieluik-bart-gijsbertsen/

Over de vier bijeenkomsten schrijft hij het volgende:

Judaïca bestuderen is één ding. Dat weerslag laten hebben op de christelijke theologie is nog een andere stap. Wat gebeurt er dan met onze dogmatiek, onze exegese, onze prediking en liturgie? In 2008 liet de PKN de zogenoemde IP-nota uitgaan. Een citaat daaruit:
“De kerk mag nooit vergeten dat Jezus een Jood was, opgegroeid in de Joodse traditie, levend met de Tenach. Hoezeer hij ook van ‘van boven’ komt, hij is in Israël thuis. Al zijn woorden hebben in de wereld van Israël hun ijkpunt; daarbuiten krijgen zijn woorden al gauw een andere betekenis. Daarom is de kerk er ook alles aan gelegen van Israël zelf te horen hoe het met de Tenach leefde en leeft en wil zij daarvan leren”.
Wat betekent dat concreet? En als we dat enigszins helder hebben, hoe zouden we dat dan toepassen? Graag deel ik met jullie pogingen van mij hiertoe met teksten uit Leviticus.

De bijeenkomsten worden centraal gehouden: in de Geref. Kerk, Spoorstraat 5 (tegenover het station) in Wierden; uit alle hoeken van onze classis goed bereikbaar met openbaar vervoer.
Aanvang 11.00 uur, om 12.30 uur onderbreken we voor een lunch en om 13.15 uur pakken we de draad weer op, om af te sluiten rond 14.45 uur.
Na afloop van een jaargang Pastores-Leerhuis wordt een bewijs van deelname uitgereikt. Voor de waardering van dit certificaat in je portfolio: het gaat om 28 uur studiebelasting in de vrije (niet-aangestuurde) ruimte. (7 x 3 uur voor de bijeenkomsten en voor elke bijeenkomst 1 uur voorbereiding). Ter vergelijking: gemeten naar de vroegere rekeneenheid in studiepunten stond 28 uur voor 1 studiepunt.
Kosten van deelname zijn voor dit najaar 3 x € 30,- = € 90, – (inclusief lunch). Misschien komt er een kleine prijsverhoging in het nieuwe jaar.
Aanmelding bij het Leerhuis duurt tot wederopzegging, waarbij in principe per semester gerekend wordt. Anders moeten we per bijeenkomst in rekening gaan brengen en dat willen we de penningmeester niet aandoen.
Aanmelding bij ds. Leon Eigenhuis, mleigenhuis@gmail.com, tel. 0572-785330

Al waren onze monden vol van zang

Ten behoeve van de plaatselijke PKN-gemeenten heeft de Classicale Kerk en Israël Werkgroep Overijssel-Flevoland een reizende tentoonstelling gemaakt. Met behulp van deze tentoonstelling hopen wij het Kerk & Israël-werk van de Protestantse Kerk in Nederland onder de aandacht van de plaatselijke gemeenten te kunnen brengen. Eind 2017 begonnen we met het maandelijks exposeren van de tentoonstelling in tal van kerkelijke gemeenten. Vanwege de coronapandemie moesten we daarmee in maart 2020 stoppen. Maar inmiddels durven we het weer aan plannen te maken voor nieuwe exposities.  

Wat voor tentoonstelling is het?
‘Al waren onze monden vol van zang’ is een tentoonstelling van twaalf meditatieve afbeeldingen uit het toenmalige magazine Kerk & Israël Onderweg (tegenwoordig ‘Op weg. Ontmoeting met het Jodendom’ geheten). Dit magazine wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland en verschijnt viermaal per jaar. De middenpagina van het blad bestaat uit een fotocompositie waarin een gedicht is geplaatst. De twaalf composities samen vormen een verhaal waarin de bezoeker van de tentoonstelling zijn of haar eigen levensverhaal kan teruglezen. De gedichten zijn oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, zijn in Nederlands vertaald.

Wat wij de plaatselijke kerken bieden
Omdat wij graag in gesprek willen komen met de plaatselijke gemeente(leden) zelf, bieden wij u méér dan de tentoonstelling alleen. Ons aanbod bestaat uit drieën:

  1. De tentoonstelling zelf, bestaande uit 12 afbeeldingen van 60 x 40 cm, kan voor drie weken gehuurd worden. Kosten: € 50,- over te maken op de rekening van penningmeester K&IOF Ad de Hoop: IBAN NL 43 ABNA 0247 247 839 o.v.v. tentoonstelling.
  2. Tijdens de duur van de expositie verzorgen wij het inhoudelijke gedeelte van een informatieavond over het Kerk & Israël werk van de PKN, terwijl aan het einde van de avond een kijkje geboden wordt in de keuken van de redactie van het magazine ‘Kerk & Israël Onderweg’. Kosten: reisvergoeding voor de gastspreker.
  3. Ook zijn wij graag bereid om – zo mogelijk – tijdens één van de zondagen in de periode dat de tentoonstelling bij u in de kerk staat opgesteld, in een ochtenddienst voor te gaan. Het spreekt vanzelf dat het in deze reguliere kerkdienst ook over de verhouding van kerk en Israël gaat. Kosten: preekvergoeding volgens PKN-afspraken.

Naast de 12 fotocomposities leveren wij 100 flyers om aan bezoekers uit te delen. Ook krijgt u digitaal een A4 poster waarop u uw eigen adresgegevens en openingstijden kunt vermelden.
Van harte hoop ik dat u van ons aanbod gebruik zult maken. U kunt daarvoor contact opnemen met: Remko Veldman: ds.veldman@pg-oudavereestbalkbrug.nl

Activiteiten uit deze regio:

 Leerdiensten Tora en Evangelie in Kampen en Hellendoorn
Het doel van de leerdiensten.
In de leerdiensten Tora en Evangelie proberen we terug te gaan naar de gang van zaken in deze eerste eeuwen van de Kerk, en dat met het oog op vandaag en morgen. We proberen zo handen en voeten te geven aan wat door Maarten den Dulk is genoemd ‘een huis naast de Synagoge’.
Tegelijk geven we zo ook gestalte aan centrale artikelen aangaande dit thema in de Kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland.
De kerk wortelt in Israël. De woorden van het Nieuwe Testament hebben hun bron in het Oude Testament. En zo gaan we ook in deze diensten telkens naar de oudtestamentische bron; de bron waar Jezus, zelf mee leefde, de bron waar Hij de Bron van is.
We lezen dus net als de eerste heiden-christenen het Nieuwe Testament als ingang tot het Oude Testament. Een lastige oefening maar wel met verrassende resultaten. We luisteren daarbij naar de uitleg van rabbijnen: wat staat er in het Hebreeuws, hoe is dat uitgelegd in al die eeuwen, en welke discussies werden in de dagen van Jezus hierover gevoerd?

Gang van zaken tijdens de leerdiensten.
In deze diensten staat er telkens een gedeelte uit de Tora centraal. In de synagoge wordt in één jaar de gehele Tora gelezen. In de leerdienst lezen we een deel van de Sidra, het gedeelte van de Tora dat in de synagoge op de voorgaande sabbat aan de orde was. We verdiepen ons in de rabbijnse uitleg van dit schriftgedeelte en we vragen ons af wat dit voor ons als kerk te betekenen heeft.
Bij dit schriftgedeelte wordt een nieuwtestamentische tekst gekozen. Dat doen we in het besef dat het in beide testamenten om dezelfde God gaat: om de God van Abraham, Isaak en Jakob, de HERE God, die de Vader van Jezus Christus is en door Hem ook onze Vader is.
We verdiepen ons dus in de Schriften waaruit en waarmee Jezus leefde en erkennen daarbij de rechtmatigheid van de rabbijnse uitleg, vanaf zijn begin tot in het heden toe. Op deze manier hopen we dat de Schriften voor ons op een nieuwe manier gaan spreken en geven we gehoor aan wat er voorin de kerkorde van de PKN over de roeping van kerk en gemeente staat, namelijk dat we ‘als Christus-belijdende geloofsgemeenschap het gesprek met Israël zoeken inzake het verstaan van de Heilige Schrift (Artikel I lid 7)‘.
Kampen – De LTE diensten voor de komende maanden:
Zondag 28 augustus: ds. Reinier Gosker
Zondag 2 oktober: ds. Bart Gijsbertsen
Zondag 30 oktober: ds. Bart Trouwborst
Zondag 27 november: ds. Bart Gijsbertsen
De diensten worden gehouden in het Open Hof, Lelystraat 49 te Kampen en beginnen om 19.00 uur. Digitaal via www.openhofkampen.nl en dan de knop livestream voor computer. Maar ook via Kerkomroep/Kampen/open hof
Hellendoorn – Dit jaar zijn de resterende LTE diensten in Hellendoorn/Nijverdal;
Zondagavond 18 september om 18.30 uur in De Regenboog in Nijverdal, Grotestraat 127, voorganger ds. Leon Eigenhuis
Zondagavond 13 november om 19.00 uur in Hellendoorn, Dorpsstraat 39, voorganger ds. Bart Gijsbertsen.

Almelo Leerhuis Ben Sira in “de Schouw”

cursus               Bijbels Hebreeuws voor beginners
docent              dr. Otto Mulder
niveau               beginnend
omschrijving    Taal, leren lezen en grammatica aan de hand van veel voorkomende woorden, namen en het lezen over Jozef in Genesis 47-50.
Individuele ondersteuning uitgaande van het eigen niveau. Voorbereiding voor deelname aan leesgroep.

tijden                 Op dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur. 13 september, 11 oktober, 15 november                                       2022  en 10 januari, 7 februari en 7 maart 2023
kosten                € 150,- per jaar
doelgroep         Geïnteresseerden

opmerkingen     Locatie: ‘De Schouw’, Kerkplein 3 Almelo (parkeren op eigen terrein).
Beperking: Max. 20 personen.
inlichtingen tel.: 06 527 227 53 email: omulder@hetnet.nl

cursus                    Leesgroep Bijbels Hebreeuws
docent                   dr. Otto Mulder
niveau                    gemiddeld, gevorderd
omschrijving         Lezen van poëzie in de profetische literatuur: Jesaja 5, Ezechiël 19, 27-28,
Jona 2 en Habbakuk 3
tijden                       Op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur op 13 september, 11 oktober,
15 november 2022 en 10 januari, 7 februari en 7 maart 2023
kosten                     € 150,- per jaar
doelgroep              Deelnemers met leesvaardigheid en basiskennis van Hebreeuws
opmerkingen        Locatie: ‘De Schouw’, Kerkplein 3 Almelo (parkeren op eigen terrein).
Beperking: Max. 20 personen.
inlichtingen  Leerhuis Ben Sira in “de Schouw” T 06 527 227 53
E omulder@hetnet.nl

Coevorden 2 oktober
Opening tentoonstelling ‘Dit waren uw buren’. De bijeenkomst wordt opgeluisterd door Klezmerband Noa.
Synagoge museum Coevorden, Kerkstraat 36
Aanvang 15.00 uur. Geen entree

 Coevorden 17 november Lezing door Bep Braam, voormalig docent geschiedenis: De positie van Joden in onze maatschappij van de Oudheid tot nu. Tijdens haar lezing zal Bep Braam ingaan op de positie die de Joden innamen in de Wereld, zowel vroeger als nu. Zij zal inzoomen op de reden van de Diaspora en op het antisemitisme dat de Joodse bevolking door de eeuwen heen heeft ondervonden. Het antisemitisme van de kerk, de staten en hun bevolking wordt toegelicht. Maar ook de houding van het zionisme en de positie die Israël nu inneemt tegenover de Arabische bevolking zal zij niet onbelicht laten.
Synagoge museum Coevorden, Kerkstraat 36
Aanvang 19.30 uur
Kosten € 5,-
Opgave noodzakelijk via: info@synagoge-coevorden.nl
http://www.synagoge-coevorden.nl

Dedemsvaart 6 oktober
Lezing door Jaap Bonker, comité gemeentehulp Israël.
Jaap Bönker heeft veel internationale ervaring in de begeleiding van mensen met psycho-sociale problemen en was nauw betrokken bij de Arabische Wereld Zending. Zijn laatste boek heet “Over macht en manipulatie”. Hij spreekt graag over Islam en Christendom, de cultuur van de volken van het Midden-Oosten en het herstelplan van God van het huis van Abraham etc!

 Dedemsvaart 24 november
Lezing door Opperrabbijn Jacobs. Opperrabbijn Binyomin Jacobs is geboren en getogen in Amsterdam en heeft daarna gestudeerd aan diverse colleges in het buitenland met name in Amerika en Israël. Vanaf 1973 kwam hij als rabbijn terug. Hier wijdt hij zich aan de Joodse gemeenschap waarvan 80% in de oorlog was weggevoerd naar de vernietigingskampen. Opperrabbijn Jacobs is lid van de Lubavicher Chassidim, een stroming binnen het Jodendom die zich openstelt zowel naar de niet- religieuze joden als naar niet-Joden. In de afgelopen jaren heeft opperrabbijn Jacobs zich ontwikkeld tot dé ambassadeur van het Jodendom en de Joodse gemeenschap in Nederland.
Beide lezingen zijn op donderdag en beginnen om 19.30 in de Fontein, Hoofdvaart 7, Dedemsvaart.
Informatie: gm.arends@kpnplanet.nl

Glanerbrug 2 oktober
Lezing ds. Reinier Gosker uit De Wijk – Het traditionele Jodendom in relatie tot het Nieuwe Testament. Ds. Gosker zal met belangstellenden in gesprek gaan over een drietal vragen:
1) Hoe wordt het Nieuwe Testament vanuit de (orthodox) Joodse traditie benaderd?
2) Wat zijn voor christenen valkuilen als de Bijbel overwegend gelezen en geïnterpreteerd
wordt door een ‘Westerse’ bril?
3) Wat is specifiek aan de Joodse kijk op leven en geloof?

In 1938 publiceerde de Berlijnse rabbijn Leo Baeck, leider en voorvechter van de Duitse joden bij de toenmalige Nazi-overheid, een boek met als titel ‘Das Evangelium als Urkunde der jüdischen Glaubensgeschichte’ (Nederlandse vertaling: ‘Het evangelie is joods!’). ‘Als antwoord op de eerste vraag geeft ds. Gosker graag enkele dingen door uit dit onverwacht mooie boekje. Wat de tweede vraag betreft gaat hij met de toehoorders op zoek naar antwoorden, want een ‘Westerse bril’ bestaat immers uit de optelsom van alle brillen die we dragen, bewust of onbewust. Maar hij begint op 2 oktober met de derde vraag, want ds. Gosker is benieuwd te horen wat wij zoal denken dat specifiek is aan de Joodse kijk op leven en geloof.

Ds. Gosker studeerde theologie in Kampen, Amsterdam en Jena. Begon zijn loopbaan in 1977 als vicaris in de Niederländische Ökumenische Gemeinde in Berlijn, en was vanaf 1982 gemeentepredikant in Amsterdam, Scherpenzeel, Zuidwolde en Wesepe. Na zijn emeritaat in 2016 diende hij de kerk als secretaris van de landelijke Protestantse Raad voor Kerk & Israël. Op dit moment is hij voorzitter van de Classicale Kerk & Israël Werkgroep in Overijssel-Flevoland.
Plaats: Protestantse kerk Glanerbrug
Aanvang 15 00 uur.
Toegang € 6,00 (incl. een consumptie)
Aanmelding vooraf noodzakelijk via kaartenbeni@protestantsegemeentelosser.nl
of 053 538 3152 (Wilma ten Bolscher)

Kampen 18 oktober
Lezing ds. Oscar Lohuis – Bekering van hoogmoed ten opzichte van Israël

Kampen 24 november
Lezing drs. J. Keegstra – De grote opdrachyt vanuit het Oude Testament en het Nie4uwe Testament.
Beide avonden vinden plaats in de Lemkerzaal van het Broederhuis dat is in de Broederkerk. Broederstraat 16 in Kampen. Aanvang: 20.00 uur.
Info: r.westendorp@home.nl